الزام احداث تراس سبز در تهران

الزام احداث تراس سبز در تهران
الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکفالزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف - رائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقا - وریت لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقا - ایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف - تبدیل این تراس ها به تراس سبز در راس - dquo;احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف - س‌ها، تراس سبز تزیینی است و نبای - شود که این تراس ها همان تامین 20 درصد - احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف اعضا - احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در ک - ها به تراس سبز در راستای پیوند با فضا - این تراس ی سبز شهری می تواند یک اتفاق - کمبود فضای سبز شهر بوده ولی چنین طرح - طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های S و M - طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبق - اشد” در دستور قرار گرفت و برهمی - شهر تهران در تشریح این طرح گفت: معمو - ی اسلامیلا در پهنه های M و S طبقات هم - ام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث - اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا یک فور - اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح گفت - ت: شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت سه
شهرداری تهران ، الزام احداث تراس سبز در تهران ،
1026 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ۹۶
طراحی توسط یوتاب وب