تصویب ضوابط و مقررات بام سبز در شیراز

تصویب ضوابط و مقررات بام سبز در شیراز
تصویب ضوابط بام سبز شیرازتصویب ضوابط بام سبز شیراز - ر شیراز به تصویب رسید که مفاد آن به ب - نموده و به تصویب شورا برساند. شایان ذ - 6- کمیسیون تصویب طرح های بام سبز باید - رد تأیید و تصویب اعضای کمیسیون بام سب - ه باشد ) و تصویب مجدد نقشه در کمسیون - تصویب ضوابط بام سبز شیراز شرایط ساخت - کننده طرح ضوابط بام سبز (طرف قرارداد - ی سبز) طبق ضوابط اجرایی مورد تایید شه - مام اصول و ضوابط سازه ای و اجرایی اقد - باشد و وفق ضوابط و نقشه های مصوب باشد - ن مشا و ر خط و صفحه تد و ین گردیده و در ت - ه در دسترس و م و رد استفاده کارکردی نمی - ط کشت سطحی و کم عمقی دارد. عمق محیط ک - یط کشت ژرف و عمیقی دارند و می ت و انند - سبز فشرده و گسترده می باشد. عمق محیط - صویب ضوابط بام سبز شیراز شرایط ساخت ب - شرایط ساخت بام سبز در شهرشیراز توسط ش - ند. سیستم بام سبز گسترده ( Extensive - د. این نوع بام سبز، محیط کشت سطحی و ک - شد. سیستم بام سبز فشرده ( Intensive - ضوابط بام سبز شیراز شرایط ساخت بام س - ط ساخت بام سبز در شهرشیراز توسط شرکت - ریف : بام سبز (Green Roof) : بام سب - سیستم بام سبز گسترده ( Extensive ) : - بام های سبز گسترده در دسترس و مورد - خت بام سبز در شهرشیراز توسط شرکت مهند - ن گردیده و در تاریخ 30/9/1389 در شورا - سبز گسترده در دسترس و مورد استفاده کا - ک فضای باز در نظر گرفته شوند. عمق محی - وان یط کشت در این نوع بام ها بین 20 ت - بط بام سبز شیراز شرایط ساخت بام سبز د - اسلامی شهر شیراز به تصویب رسید که مفا - سط شهرداری شیراز و همچنین نقشه های تا - ین شهرداری شیراز انجام گردد. چنانچه د - اسلامی شهر شیراز ارائه نماید. 5- شهر
شرایط ساخت بام سبز در شیراز ، تصویب ضوابط و مقررات بام سبز در شیراز ، مهندسین مشاور خط و صفحه ،
1532 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ۹۶
طراحی توسط یوتاب وب